Statut

Rozdział I

Nazwą teren działania, siedziba i charakter Prawny

$1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ,,HIPODROM' i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

$2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej;
2. Siedzibą władz jest wieś Siczki gmina Jedlnia Letnisko.

$3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

$4

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z niniejszym statutem w ramach obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i Regulaminu Wewnętrznego;
2. Stowarzyszenie może tworzyć i powoływać oddziały terenowe, filie, sekcje sportowe,rekreacyjne, statystyczne i szkoleniowe.
3. Stowarzyszenie w zakresie działalności merytorycznej jest Organizacją Pożytku Publicznego.

$5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

$6

Stowarzyszenie może posiadać sztandar, logo, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci i druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

$7

Stowarzyszenie opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków i sympatyków, może też zatrudniać osoby niezbędne do realizacji celów statutowych.

Rozdział II

Cele i środki działania

$8

Celem stowarzyszenia jest:
1. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie sportów konnych w oparciu o przyjazne i pozytywne nastawienie do koni, właściwe szkolenie od podstaw oraz tworzenie przyjacielskiej relacji i więzi z koniem;
2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu jeździeckiego w zakresie wyczynowym/rekreacyjno-turystycznym i szkoleniowym w oparciu o poszanowanie koni i etyczną postawę wobec nich;
3. Rozwijanie i propagowanie właściwie pojmowanej sztuki jeździeckiej zakładającej chęć porozumienia z koniem i mającej na uwadze dobro konia;
4. Inspirowanie, rozwijanie i propagowanie alternatywnych metod komunikacji z końmi opartych na partnerskiej współpracy zwierzęcia z człowiekiem;
5. Założenie i rozwój hodowli konia sportowego;
6. Roztoczenie dożywotnej opieki nad końmi zasłużonymi dla rozwoju sportu i hodowli oraz nad końmi odratowanymi;
7. Szeroko zakrojona działalność na rzecz koni, ich ratowania i ochrony oraz poprawy losu i bytu tych zwierząt w świecie Ludzi;
8. Podejmowanie i propagowanie działań zmierzających do eliminacji agresji i przemocy wobec koni, występowanie przeciwko wszelkiego rodzaju formom
okrucieństwa oraz uwrażliwianie ludzi na krzywdę i cierpienie zwierząt;
9. Podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony praw i dobrostanu zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie różnorodnych form terapii z koniem w roli terapeuty, wykorzystując wpływ konia na człowieka i jego psychikę;

$9

Dla zapewnienia środków finansowych do realizacji celów, o których mowa w §8:
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy, sympatyków, osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw;
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza, na działalność pożytku publicznego;
3. Stowarzyszenie może oprzeć swoją pracę lub projekty o dotacje publiczne przyznawane na zasadach określonych w innych przepisach;

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

$10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających

$11

1. Członkami Zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy, zamieszkali w kraju i zagranicą przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji;
2. Członkami Honorowymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia lub też dla rozwoju sportu jeździeckiego w Polsce i na świecie. Godność Członka Honorowego, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie;
3. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, uznające i wspierające cele Stowarzyszenia pomoc materialno-finansową, lub w innej formie;
4. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

$12

Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia;
2. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
3. Korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych odpowiednim regulaminem;
4. Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Stowarzyszenia i domagać się ich rozpatrywania;
5. Posiadać legitymację członkowską.

$13

Członkowie Zwyczajni są zobowiązani do:
1. Aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia i podnoszenia rozwoju organizacyjnego i sportowo-rekreacyjnego oraz ich prestiżu społecznego;
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i innych zarządzeń władz Stowarzyszenia;
3. Prowadzenia działań na rzecz upowszechnienia rekreacji i sportu jeździeckiego;
4. Opłacania ustalonych składek członkowskich.

$14

Członkostwo ustaje w przypadku:
1. Wypowiedzenia zgłoszonego na piśmie do władz Stowarzyszenia;
2. Rozwiązania Stowarzyszenia;
3. Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku:
a) naruszenia postanowień niniejszego statutu;
b) nie brania udziału w działalności statutowej przez okres 12 miesięcy;
c) działalność na szkodę Stowarzyszenia
4. Śmierci członka Stowarzyszenia

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

$15

Władze Stowarzyszenia:
1. Walne zgromadzenie;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani jedynie Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.

$16

1. Kadencja władz trwa 4 lata;
2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia;
3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów;
4. Niniejszym, władzom Stowarzyszenia zabrania się podejmowania uchwał w kwestii:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej ,,osobami bliskimi";
b) Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego organizacji;
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Walne Zgromadzenie

$17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Organu Rejestrującego, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia;
3. Nadzwyczajne Władze Zgromadzenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

$18

1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy Członkowie Stowarzyszenia ( Zwyczajni, Honorowi, Wspierający );
2. Prawo głosowania mają Członkowie Zwyczajni.

$19

Termin, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

$20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia;
3. Udzielanie absolutorium ustępującego Zarządowi, ocena pracy Komisji Rewizyjnej;
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. Nadawanie godności Członka Honorowego;
6. Podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem zebrania;
7. Podejmowanie uchwał o zmianie statusu i rozwiązaniu Stowarzyszenia;
8. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej:
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

Zarząd

$21

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 5-7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. Zarząd jednemu z wybranych członków może udzielić pełnomocnictwa i powierzyć pełnienie funkcji etatowo do prowadzenia określonych spraw. Liczbę Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd może ze swojego grona powołać Komisję lub Zespół do prowadzenia określonych spraw. Do składu Komisji mogą być powoływane osoby nie będące Członkami Zarządu w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji;
3. Zarząd ma prawo dokooptowania nowych członków w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych Członków danej Władzy nie może przekroczyć 50% ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru, a członkowie dokooptowani mogą także pełnić funkcję Prezesa Stowarzyszenia;
4. W razie ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia w czasie kadencji Zarząd wybiera jego następcę ze swojego grona na okres do końca kadencji;
5. Wewnętrzny podział kompetencji Prezesa i pozostałych Członków Zarządu oraz ich władz i agend Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia;
6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

$22

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia powinny odbywać się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał;
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

$23

W okresie między posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia jego uprawnienia w zakresie realizacji podjętych uchwał przysługują Prezesowi, Wiceprezesowi, Skarbnikowi i Sekretarzowi Stowarzyszenia stanowiącymi Prezydium Stowarzyszenia.

$24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia oraz działanie w jego imieniu;
2. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. Powoływanie sekcji i mianowanie ich kierowników;
6. Rozwiązywanie sekcji;
7. Uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia;
8. Ocena działalności gospodarczej;
9. Reprezentowanie Stowarzyszenia w krajowych federacjach sportu i innych organizacjach;
10. Powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd;
11. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

$25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia;
2. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) Mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni;
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza;
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

$26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdania z całokształtu swej działalności i posiadanie wyłącznego prawa do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;
4. Występowanie z zadaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności, z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia.

Rozdział V

Nagrody, wyróżnienia, kary

$27

1. Stowarzyszenie ma prawo nagradzania i wyróżniania swoich Członków za osiągnięcia w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz prawo nagradzania i wyróżniania osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju jeździectwa;
2. Stowarzyszenie może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom i zawodnikom oraz ustanawianych przez Walne Zgromadzenie odznaczeń honorowych;
3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy państwowe i resortowe oraz regulamin Stowarzyszenia

$28

1. Stowarzyszenie ma prawo nakładać kary na swoich Członków;
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa Regulamin Dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd,Stowarzyszenia;

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

$29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i oraz fundusze;
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie;
b) dotacje budżetowe;
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych;
d) wpływy z działalności statutowej;
e) dochody z działalności gospodarczej;
f) dochody ze sprzedaży majątku;
g) inne żródła.

$30

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób:
1. Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub Sekretarza;
2. Innych upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia osób.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

$31

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

$32

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia winna określać sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia .

$33

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia cały majątek zostanie przekazany na działalność statutową.

Statut pdf

 

Statut stowarzyszenia Hipodrom w pdf Statut stowarzyszenia Hipodrom

Aktualności

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "Hipodrom"
Siczki 30 k/Radomia
26-630 Jedlnia Letnisko
woj. mazowieckie
Polska

KRS: 0000074749
REGON: 672188032
NIP: 7962420648
Bank: Bank Millennium SA
Nr konta: 51 1160 2202 0000 0000 1677 7685
Dla wpłat z zagranicy: PL 51 1160 2202 0000 0000 1677 7685
SWIFT: BIGBPLPWXXX

 

Dane Stowarzyszenia w pdf Dane stowarzyszenia Hipodrom